S.S İstanbul Metal-İş Site İşletme Kooperatifi

AÇIK ARTTIRMA İLANI

S.S.İSTANBUL TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

 

ÜYELİK KAYDI YAPILACAK YERLERE AİT AÇIK ARTIRMA İLANI

Üyelik Kaydı yapılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, İŞYERİ MUHAMMEN BEDELİ, adedi, önemli özellikleri :

ÜYELİĞE YÖNELİK TAŞINMAZIN

Özellikleri:"İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi, Metal İş Sanayi Sitesi, 671 ada 1 parselde kayıtlı aşağıda tabloda görüleceği üzere 3 adet bodrumlu ( 6. Blok 8-10-12 ) 1 adet bodrumsuz ( 5A Blok 5 ) 4 adet taşınmaza açık artırma usulü ile üye kaydı yapılacaktır. Bodrumlu taşınmazların 1 ünitesi; Bodrum + Zemin + 1. Normal Kat kattan müteşekkil olup; imalathane (atölye) olarak kullanılan bir taşınmaz olduğu, Taşınmazın mimari brüt proje boyutları bodrum kat için 128 m2 (brüt), zemin kat için128 m2(brüt), 1. Kat için140 m2 (brüt)kullanım alanlı olmak üzere bir iş yeri toplam alanı396 m2 (brüt) kapalı kullanım alanına sahiptir. Bodrumsuz taşınmaz, Zemin + 1. Normal Kat kattan müteşekkil olup; imalathane (atölye) olarak kullanılan bir taşınmaz olduğu, Taşınmazın mimari brüt  proje boyutları zemin kat için 128 m2(brüt) ,1. Kat için140 m2 (brüt)kullanım alanlı olmak üzere  toplam alanı268 m2 (brüt)kapalı kullanım alanına sahiptir

Elektrik ve suyu, mevcut, ısınma sistemi bulunmayan, betonarme kaba inşaatı tamamlanmış tefrişi ve ince işleri yapılmamış olan zemin kat giriş kapısı demir profil olan bir bağımsız işyeri olarak kullanımda olduğu ve kullanım amacına uygun olarak dizayn edilmiş bir iş yeridir.

 

ADA

PARSEL

ARSA PAYI

BLOK

TAPU NO

DIŞ KAPI NO

İŞYERİ MUHAMMEN BEDELİ

671

1

3840/1318640

6

18

8

8.500.000TL+ KDV

671

1

3840/1318640

6

17

10

8.500.000TL+ KDV

671

1

3840/1318640

6

16

12

8.500.000TL+KDV

671

1

2560/1318640

5A

33

5

7.000.000TL+KDV

 

İmar Durumu  : 671  ada, 1 parselde yer alan, 15.05.2012 tasdik tarihli  İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 2.Etap uygulama İmar Planında yer almaktadır.

1. İHALE GÜNÜ      :09/03/2023 günü 14:00 - 14:15 arası

2. İHALE GÜNÜ      :20/03/2023günü 14:00 - 14:15 arası

İhale Yeri        : Kooperatif yönetim binası 4. Kat

 

 

 

 

 

Üye kaydı yapılması ve ihaleşartları :

1- İhale Üye kaydı yapılmasına yönelik olup, teklif alma açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada muhammen değeri en çok artırana ihale olunur. Bodrumlu dükkanlar için muhammen bedel 8.500.000TL(Sekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası), Bodrumsuz dükkan için muhammen bedel 7.000.000TL (Yedimilyon Türk Lirası)dir.  Kooperatifimiz ihale kanununa tabi değildir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, muhammen değerin %10'u oranında nakit teminat veya bu miktar kadar banka teminat mektubu ( şartsız ve 3 ay süreli ) vermeleri lazımdır. TEMİNAT NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, Taşınmaz bilgileri, Vergi No veyahut T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA S.S. İstanbul Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait HALKBANKASI İKİTELLİ (815) ŞUBE HESAP ADI S.S. İSTANBUL METAL-İŞ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ TR91 0001 2009 8150 0043 1000 30 NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR. Üyelik bedeli peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Verilen sürenin sonunda ödenmesi gereken bedellerden bir tanesi yatırılmadığı taktirde ihale iptal edilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olacaklardır. İhale farkı ayrıca hükme hacet kalmaksızın S.S. İstanbul Metal İş Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

Damga vergisi, KDV,  tapu harcı ve teslim masrafları, Elektrik, su, doğalgaz abonelik ücreti, atıksugideri atölyelerin ince işlerinin yapılıp kullanılabilir hale getirilmesi ücretleri alıcıya aittir.

4- İhaleye katılacaklarda aranacak şartlar; Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi 1163 Sayılı kooperatifler kanunun 8.ve 9. Maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak ve kooperatif ana sözleşmesi şartlarını sağlamak, Türk Vatandaşı olmak,

            6-Taşınmazın tesliminden sonra üyelik konusu yerde faaliyet göstereceklerden İstanbul İkitelli Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce hazırlanacak "UYGUNLUK YAZISI" istenecek olup uygunluk yazısı ibraz etmeyen alıcılar ruhsat alamayacaklardır. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 101 ve 102. maddeleri gereği katılımcıların uygunluk niteliklerine uymaları gerekmekte olup; aksi halde OSB Kanununun 18. Maddesi ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 109. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca bu husustaki yasalara aykırılığın mahkemece tespiti halinde, taşınmaz kimin tasarrufunda olursa olsun Tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satış yapılabilecektir.

7- Şartname, ve gerekli evraklar kooperatif yönetiminden alınıp onaylanarak zarf içinde imza karşılığı en geç 07.03.2023 Salı saat 17:00 a kadar kooperatif yönetimine teslim edilecektir.

8- ihaleye iştirak edenlerin şartnameyi ve işyerini görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin S.S. İstanbul Metal İş Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi başvurmaları ilan olunur………/……./2023

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sınırları içinde yer alan ………..parsel, ……….ada, ……..no’lu işyeri için kooperatife üye olmaya talibim, bu iş yerini 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kullanacağımı kabul ve taahhüt ederim. ………/……../2023